Privacy Policy

hoe we met jouw privacy omspringen

Deze website is een initiatief van:

Wineroute bvba

BE 0869.472.663

Watertorenweg 10

2880 Bornem bart@wineroute.be

+32 475 492 472

Heb je vragen over jouw privacy als je onze site bezoekt of met ons

bedrijf zaken doet? Contacteer ons via de webpagina.

Waarom deze privacyverklaring?

Iedere natuurlijke persoon die de website windroute.be gebruikt (hierna de ‘gebruiker’), kan bepaalde persoonsgegevens ter beschikking stellen. Deze persoonsgegevens vormen informatie die ons toestaat jou te identificeren als natuurlijke persoon, ongeacht of we dat daadwerkelijk doen. Je bent identificeerbaar zodra het mogelijk is om een direct of indirect verband te creëren tussen een of meer gegevens en jou als natuurlijke persoon.

Onze bedoeling is jouw privacy te respecteren. Dat begint bij het naleven van de geldende wetgeving. Die omvat verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende

de bescherming van natuurlijke personen in verband met de

verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Via deze privacyverklaring wordt iedere gebruiker van de website op de hoogte gebracht van de verwerkingsactiviteiten die Wineroute kan doorvoeren met zijn of haar persoonsgegevens. We behouden wel het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Elke substantiële wijziging zal duidelijk gemeld worden aan de gebruiker.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Verwerkingsverantwoordelijke

Wineroute is verwerkingsverantwoordelijke en bepaalt alleen of in samenwerking met anderen welke persoonsgegevens worden verzameld, en ook het doel en de middelen voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Verwerker(s)

Wineroute is vrij om een beroep te doen op gegevensverwerkers. Een verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon die persoonlijke gegevens verwerkt op vraag van of in naam van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerker is verplicht de veiligheid en vertrouwelijkheid van de data te verzekeren. De verwerker handelt steeds volgens de instructies van de verwerkingsverantwoordelijke.

Wineroute doet een beroep op de volgende categorieën van verwerkers:

 • Hostingbedrijven
 • Externe betalingsdienstaanbieders
 • Logistieke partners
 • Marketingpartners

Op welke juridische basis worden mijn data verwerkt?

In overeenstemming met de privacywetgeving verwerken wij persoonlijke gegevens op basis van volgende juridische gronden:

 • Op basis van de uitvoering van de overeenkomst zoals overeengekomen met de gebruiker, of de uitoefening van precontractuele stappen genomen op zijn aanvraag
 • Op basis van het voldoen aan wettelijke of regulerende bepalingen, met betrekking tot het beheer van de contractuele relatie, in het bijzonder de facturatie
 • Op basis van ons legitiem belang voor het versturen van informatie en nieuwsbrieven naar onze klanten
 • Op basis van jouw uitdrukkelijke toestemming voor het versturen van promotionele aanbiedingen (direct marketing)

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wineroute verbindt zich ertoe enkel die persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De volgende categorieën persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, voornaam, adres)
 • Contactgegevens (telefoonnummer, gms-nummer en e- mailadres)
 • Financiële identificatiegegevens (bankgegevens: we bewaren enkel de noodzakelijke gegevens, steeds op een GDPR- conforme manier)
 • Elektronische identificatiegegevens
 • Persoonlijke gegevens (nationaliteit)

Deze gegevens worden verzameld wanneer een gebruiker zich registreert op de website en/of een bestelling plaatst. Ook kunnen gegevens – mits jouw toestemming – verstrekt worden door externe partners. Andere persoonsgegevens kunnen op een later tijdstip worden verzameld, bijvoorbeeld in het kader van klachten etc. De hoeveelheid verzamelde gegevens is afhankelijk van jouw gebruik van de website en de functionaliteiten ervan.

Daarnaast gebruiken wij cookies om de gebruiker een persoonlijke gebruikerservaring te bieden, om keuzes te onthouden (bijvoorbeeld een taal of een winkelwagentje) en om eventuele fouten op de website op te sporen en te corrigeren.

Voor welke doeleinden worden jouw persoonsgegevens gebruikt?

Wineroute verzamelt jouw persoonsgegevens om iedere gebruiker van ons platform een veilige, optimale en persoonlijke

gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt verder uitgebreid naarmate de gebruiker intensiever gebruik maakt van het platform en onze online dienstverlening. Wineroute behoudt zich het recht voor om bepaalde bewerkingen op te schorten of te annuleren als gegevens ontbreken, onjuist of onvolledig zijn.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van het platform en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Klantbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klantenrelaties en het versturen van nieuwsbrieven
 • Beheer van geschillen
 • Bescherming tegen fraude en overtredingen
 • Gepersonaliseerde marketing en reclame als je hiermee hebt ingestemd. Het staat je te allen tijde vrij jouw toestemming in te trekken

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Als bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Wineroute zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen.

Wie ontvangt jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonlijke gegevens worden uitsluitend verwerkt voor intern gebruik binnen Wineroute. Die gegevens zullen niet verkocht worden, doorgegeven worden of gecommuniceerd worden aan

derde partijen, behalve als je ons hiervoor (op voorhand) jouw expliciete toestemming hebt gegeven.

Hoelang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Jouw gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de vooropgestelde doelen na te streven. Ze worden verwijderd uit de databank wanneer ze niet langer nodig zijn om deze doelen na te streven of als de gebruiker het recht tot verwijdering van de persoonsgegevens uitoefent.

Wat zijn jouw rechten?

Jouw persoonlijke gegevens worden steeds veilig verwerkt voor legitieme doeleinden, zoals hierboven uiteengezet. Zij worden verzameld en verwerkt op een gepaste, relevante en proportionele wijze, en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk om de vooropgestelde doelen te bereiken.

Kan je jouw identiteit bewijzen, dan verkrijg je het recht om informatie te verwerven over het verwerken van jouw gegevens. Je hebt dus het recht inzage te krijgen in de doeleinden van de verwerking, de categorieën persoonsgegevens en de categorieën van ontvangers waarnaar de gegevens worden gestuurd, de criteria die de periode van gegevensbewaring bepalen en de rechten die je kan uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens.

Inaccurate of onvolledige informatie kan verbeterd worden. Het is vooreerst de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nodige aanpassingen door te voeren aan zijn gebruikersprofiel. Maar men kan zich ook tot ons richten met een verzoek tot wijziging.

Je hebt ook het recht om de verwijdering van jouw persoonsgegevens te bekomen, in volgende gevallen:

 • Je herroept jouw toestemming tot het verwerken van jouw gegevens en er is geen enkele andere wettelijke grondslag tot verwerken van jouw gegevens
 • je hebt op rechtmatige wijze een bezwaar ingediend tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens
 • Jouw gegevens worden op onrechtmatige wijze verwerkt
 • Jouw gegevens dienen verwijderd te worden op basis van een wettelijke verplichting

Het verwijderen van gegevens is voornamelijk gerelateerd aan zichtbaarheid. Het is mogelijk dat de verwijderde gegevens tijdelijk opgeslagen blijven.

In sommige gevallen heb je het recht om beperkingen van de verwerking van jouw persoonsgegevens te vragen. Dat geldt zeker in geval van een geschil met betrekking tot de accuraatheid van gegevens, als de gegevens noodzakelijk zijn in het kader van een juridische procedure of gedurende de tijd noodzakelijk voor Wineroute om vast te stellen dat je het recht tot verwijdering kan uitoefenen.

Je hebt het recht om je te allen tijde te verzetten tegen het verwerken van jouw persoonlijke gegevens voor direct marketing doeleinden, profileringsdoeleinden of doeleinden die voortvloeien uit de legitieme belangen van de dataverantwoordelijke. Wineroute zal ophouden jouw persoonlijke gegevens te verwerken tenzij Wineroute kan aantonen dat er dwingende wettelijke redenen zijn tot het verwerken van persoonsgegevens die primeren op jouw recht om je te verzetten.

Je hebt het recht om de aan Wineroute verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Bovendien heb je ook het recht om

deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere

verwerkingsverantwoordelijke, tenzij dat technisch onmogelijk is.

Je hebt het recht om te allen tijde jouw toestemming in te trekken, bijvoorbeeld wanneer je deze hebt gegeven voor direct marketing doeleinden.

Als je jouw rechten wenst uit te oefenen, dien je een geschreven verzoek en bewijs van identiteit via aangetekende brief te sturen naar Wineroute (Watertorenweg 10 – 2880 Bornem) of via e-mail aan bart@wineroute.be (met vermelding GDPR). Wij zullen zo snel mogelijk antwoorden, uiterlijk een maand na het ontvangen van jouw verzoek.

Als je niet akkoord gaat met de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wineroute, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor België:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

+32 2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Wine & Spirits Follow us on instagram

Made with love by Qode Interactive